• ไทย
  • English
  • 中文 (中国)
  • ພາສາລາວ
0
Your Cart
0
Your Cart
  • ไทย
  • English
  • 中文 (中国)
  • ພາສາລາວ

vision mission

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมตามสภาวการณ์ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีมติให้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯเช่นเดิมเนื่องจากยังคงมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์

ผู้นำทางด้านธุรกิจบันเทิงครบวงจร เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่องทางอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • เป็นผู้ผลิต คิดค้น สร้างสรรค์ นวัตกรรม ศิลปกรรมทางด้านดนตรี ภาพยนตร์ ข่าว สาระบันเทิง สื่อพาณิชย์ และ ศิลปิน อย่างครบวงจร (Content Provider)
  • เป็นผู้ลงทุน บริหาร จัดจำหน่าย เนื้อหาด้านธุรกิจบันเทิง (Content) ผ่านสื่อแบบผสมผสานทุกรูปแบบของเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่หลากหลายทางด้านสาระบันเทิงให้กับผู้บริโภค ก้าวทันสังคมแห่งอนาคต
  • เป็นผู้เปิดกว้าง ในการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจพาณิชย์ (Commercial Business) ทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทชั้นนำผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นเลิศระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ