ทีมแพทย์

KESA DOCTORS TEAM

Yada Suwannasing M.D.
พญ.ญาดา สุวรรณสิงห์

Nattawee Pattrapornviroj M.D., MSc
พญ.ณัฏฐวี พัตราภรณ์วิโรจน์

Dusadeewan Panya M.D., MSc.
พญ.ดุษฎีวรรณ ปัญญา

Sirada Chanthanasupaporn M.D., MSc.
พญ.ศิรดา จันทนาสุภาภรณ์

Apinya Sripha M.D.
พญ.อภิญญา ศรีภา

Taenjai Saengsupin M.D.
พญ.แทนใจ แสงสุพิน

Nutnicha Mekjumroen M.D.
พญ.ณัฐณิชา เมฆจำเริญ

Pranisa Wongwien M.D.
พญ.ปราณิสา วงศ์เวียน

Nuchanate Boonyasitthidej M.D. MSc.
พญ.นุชเนตร บุญยสิทธิเดช

DOCTOR CERTIFICATES