• ไทย
  • English
  • 中文 (中国)
  • ພາສາລາວ
0
Your Cart
0
Your Cart
  • ไทย
  • English
  • 中文 (中国)
  • ພາສາລາວ

steakholder

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เกศา กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท)1,000,000 บาท
มูลค่าบริษัท(รวมจากส่วนผู้ถือหุ้น)26,189,828 บาท (2618.98% ของทุน)
จำนวนหุ้น1,000 หุ้น (ราคาพาร์ 1,000/หุ้น)
ราคาปัจจุบัน26,190 บาท /หุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นร้อยละ
นางสาว ณัฏฐวี พัตราภรณ์วิโรจน์250 หุ้น25.00%
บริษัท ปอนนี่ จำกัด225 หุ้น22.50%
บริษัท ซิลิคอนโค๊ด จำกัด200 หุ้น20.00%
นาย ฉัตรชัย ฉัตรชัยการ175 หุ้น17.50%
นางสาว ญาดา สุวรรณสิงห์150 หุ้น15.00%