Why Biotouch?

ไบโอทัช ( Biotouch ) เป็นบริษัทเก่ียวกับงานฝังสีความงามกึ่งถาวรจากอเมริกา หรือ (Permanent Makeup) ท่ีเกิดการรวมตัวกันในปี คศ.1980 ซึ่งอยู่ในตลาดความงามมาเกือบ40 กว่าปี ปัจจุบัน ไบโอทัชมีสาขามากกว่า 40 กว่า ประเทศ ทั่วโลก ทั้งยังเป็นท่ียอมรับทั่วโลกและเป็นท่ีนิยมตลอดระยะเวลาท่ีก่อตั้ง บริษัทจนถึงปัจจุบัน ไบโอทัชมีการคิดค้นและพัฒนา ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยสำหรับลูกค้าท่ีเข้ามารับบริการ

สิ่งสำคัญท่ีไบโอทัชยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญ ตั้งแตก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันคือ ความปลอดภัยท่ีมีต่อผู้บริโภค และยังเป็นแบรนด์ที่ได้ผ่านการรับรองเรื่องของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ จาก FDA , EU TESTED รวมไปถึง อย. ของไทย ไบโอทัชจึงเป็น แบรนด์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและไว้ใจเสมอมา

BIOTOUCH ASEAN ประเทศไทย เป็นอีกหน่ึงสาขาในประเทศทั่วโลก ท่ีเป็นทั้งตัวแทนจาํ หน่ายอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ และเป็นสถาบันท่ีมีการเรียนการสอน เก่ียวกับงานฝังสีความงามกึ่งถาวร (Permanent Makeup) รองจาก BIOTOUCH USA ซึ่งมีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ คอยดูแลและให้คาํ ปรึกษาตลอดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด

นอกเหนือจากอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไบโอทัชยังให้ความสาํ คัญในเรือง เขม็ หรือเข็มสัก ที่เป็นสิ่งสำคัญต่องานสักอย่างมาก ไบโอทัชยังคงให้ความสาํ คัญในความปลอดภัยของเขม็ ในเรื่องของวัสดุท่ีเลือกใช้ผลิต รวมไปถึงกระบวนการฆ่าเชื้อในห้องคลีนรูมที่เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิตเข็ม การระบุวันเดือนปีผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจนข้างบรรจุภัณฑ์เข็มที่เราเลือกใช้เป็นเข็มชนิดพิเศษ ท่ีมีความคมและคงทนต้อ การใช้งาน เป็นวัสดุเดียวกันท่ีใช้ในงานทางการแพทย์ T316 Stainless ซึ่ง จะทำ ให้ช่างทำงานได้ง่ายขึ้นซึ่งต่างจากเข็มทั่วไปท่ีเป็นเหล็กอ่อนและมีโอกาสเกิดสนิมได้ง่าย

สีหรือพิกเมนท์ (Pigments) ของไบโอทัชทุกขวดผลิตจากไอเอิร์นออกไซด์ (Iron Oxides) ซึ่งเป็นส่วนผสมท่ีผ่านการตรวจ สอบแล้วว่าปลอดภัยเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนํา สารสี และสีสักร่างกายและบนใบหน้าของมนุษย์ สีไบโอทัชทุกหยดสามารถซึมเข้าผิดได้ดี ทำให้สีอยู่บนผิวได้นานยิ่งขึ้น จางช้าลง และผลลัพท์ของสีท่ีได้มีความชัดเจนและใกล้เคียงกับสีจริงมากท่ีสุด มีวีธีกระบวนการผลิตท่ีถูกตอ้ งและปลอดภัย มีการตรวจสอบสารท่ีเป็นอันตรายต่างๆ ก่อนวางจำหน่าย และท่ีสำคัญไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดอาการแพ้กับผู้ที่ใช้

พ​ิกเมนท์ (Pigments) ของไบโอทัชมีมากกว่า 80 เฉดสี และยังคงมีการวิจัยและผลิตสีใหม่ๆ ออกมาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เข้ากับทุกๆสภาพผิว และผลลัพธ์ที่ดีข้ึน นอกเหนือจากนั้นสีไบโอทัชยังเป็นท่ีสีที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และผ่านการรับรองจาก FDA, EU TESTED ทาํ ให้ผู้ที่ใชสีไบโอทัช มั่นใจได้ว่าสวยและปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายในภายหลังแน่นอน

คุณสมบัติ Pigment (สีสัก) ของ Biotouch USA

 • สีสักท่ีแพทย์และโรงพยาบาลชั้นนําทั่วโลกวางใจเลือกใช้
 • ทุกเฉดสีจะมีการสกัดจากเม็ดสีจากแร่ธาตุท่ีบริสุทธิ์มาก หรือท่ีเรียกว่า Mineral Iron Oxide
 • ซึ่ง Mineral Iron Oxide เป็นชนิดเดียวกับท่ีใชผลิตเม็ดสีในเครื่องสำอางค์ระดับเคาท์เตอร์แบรนดทั่วโลก
 • ส่วนผสมของสีสัก ประกอบด้วยกลีเซอรีนมีลักษณะคล้ายน้ำมันซึ่งจะช่วยนำสีให้ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดีที่สุด
 • ก่อนใช้ต้องเขย่าขวดจนกว่าสีจะผสมกับกลีเซอรีนจนเป็นเน้ือเดียวกัน เวลาบีบใช้เม็ดสีจะเข้มข้นมากๆ
 • ผลิตและวิจัยในเรื่องของเฉดสีเพื่อให้ใช้ได้กับผิวทั้งคนเอเชียและยุโรป ซึ่งมีสีให้เลือกใช้มากกว่า 80 เฉดสี
 • สามารถเข้าเครื่อง MRI ได้ !! และสามารถใช้ในผู้ป่วยท่ีเป็นมะเร็งได้โดยไม่เป็นอันตราย!!
 • คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผลิตใช้ในวงการ PMU และวางขายในประเทศอเมริกานานกว่า 38 ปี ประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 20 ปี ประเทศไทยนานกว่า 6 ปี TH และมีสาขามากถึง 40 ประเทศทั่วโลก
 • ผ่านการตรวจสอบและทดสอบโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
 • ผ่านการตรวจสอบและทดสอบมานานกว่า 4 ปี โดยรัฐบาลญี่ปุ่น
 • สีไบโอทัช ยูเอสเอ (Biotouch USA) ครองวงการมายาวนานท่ีสุดในโลก!!