ปลูกผมโดยวิธีย้ายรากผม (FUE) ระยะเวลา 1-12 สัปดาห์

ตัวอย่างภาพก่อน-หลัง การปลูกผมด้วยวิธีการย้ายรากผม (FUE)


ก่อนปลูกผม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเกษา แฮร์ โซลูชั่น วางโครงเพื่อวางแผนในการปลูกผม

หลังการปลูกผมแล้ว 1 สัปดาห์

หลังการปลูกผมด้วยวิธีการย้ายรากผม (FUE) แล้ว 3 เดือน»