fbpx

ปลูกผมถาวร TRIPLE N เทคนิคเฉพาะที่เกศา

คือกระบวนการ “ปลูกผม” โดยการเจาะรากผมด้านหลังทีละกอ เพื่อย้ายมาปลูกบริเวณทีต้องการ (Follicular unit extraction) โดยมีรายละเอียดตั้งแต่กระบวนการออกแบบไรผม,ขั้นตอนการเจาะรากผมและขั้นตอนการปลูกผม ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์โดดเด่นตาม KESA Style 

โดยคลินิกเวชกรรมเกศา มีเทคนิคการปลูกผม 2 แบบ คือ FUE และ TRIPLE N  โดยแต่ละแบบมีจุดเด่นต่างกัน การปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินปัญหาของคนไข้จะทำให้ทราบว่าเหมาะกับการปลูกผมเทคนิคใด

Triple N  คือชื่อเทคนิคที่ทีมแพทย์เกศาคิดค้นขึ้นมาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ 3 ด้านดังนี้

N : Natural Hairline

  • ออกแบบ Hairline อิงตามธรรมชาติ 

ขั้นตอนการออกแบบ Hairline ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะ ทรงผมนี้จะอยู่กับคนไข้ไปตลอดชีวิต ดังนั้นการออกแบบทรงผมจึงต้องยึดหลักความธรรมชาติ เหมาะกับเพศ อายุ โครงหน้าของคนไข้ และระดับความรุนแรงของภาวะศีรษะล้าน

โดยเทคนิค TRIPLE N ทีมแพทย์จะมีการออกแบบทรงผมเป็นลักษณะ Irregular hair line เพื่อให้ผมที่งอกออกมาไม่ตรงจนเกินไป เพราะจะดูไม่ธรรมชาติ และมีการวัดอัตราส่วนของใบหน้า และประเมินว่าอายุระดับใดควรไว้ทรงผมแบบใด โดยรูปทรงของ hair line ในเพศชายและเพศหญิงจะมีความแตกต่างกัน และในคนที่มีระยะศีรษะล้านที่ต่างกัน แพทย์ก็จะออกแบบทรงผมที่แตกต่างกันอีกด้วย

 

  • ทิศทางและเรียงลำดับกราฟเลียนแบบธรรมชาติ 

การวางทิศทางของรากผมถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะหากวางทิศทางผิด เส้นผมที่งอกออกมาก็จะงอกออกมาผิดทิศ ทำให้ยากต่อการจัดทรงและมีผลต่อภาพลักษณ์อีกด้วย โดยการวางทิศทางรากผมต้องอิงไปกับหลักทฤษฎี และในเพศชายและเพศหญิงก็มีการวางทิศทางที่แตกต่างกัน    

ปกติแล้วไรผมธรรมชาติของมนุษย์ แถวแรกจะเป็นผมเส้นเดี่ยวทั้งหมด และเมื่อลึกเข้ามาจะเป็นผมที่มีกอมากขึ้นคือ 2,3,4 ตามลำดับ ดังนั้นการปลูกผมก็ควรต้องเลียนแบบกฎดังกล่าวด้วย จึงจะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดูธรรมชาติที่สุด การที่นำกราฟด้านหลังที่เป็นกอใหญ่ เช่น 2-4 hair มาปลูกบริเวณด้านหน้าเลย จะทำให้เกิดลักษณะกระจุกผมคล้ายวิก (Hair plug) นั่นเอง

 

 

  • ใช้ความหน่าแน่นสูงเทียบความหนาแน่นธรรมชาติ

โดยปกติความหนาแน่นมาตรฐานการปลูกผมจะอยู่ที่ 40 กราฟ/ตร.ซม. เทคนิค TRIPLE N จะใช้ความหนาแน่นสูงสุด 60 กราฟ/ตร.ซม. ซึ่งเป็นความหนาแน่นที่สูงกว่ามาตรฐาน จึงเหมาะกับคนไข้กลุ่มที่มีผมเดิมค่อนข้างหนา ผมที่ปลูกจึงมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับผมปกติ ทำให้ปลูกออกมาแล้วดูธรรมชาติ แยกไม่ออกว่าปลูกผมมา กรณีใช้ความหนาแน่นต่ำในคนที่ผมเดิมหนา จะทำให้เกิดcontrast ระหว่างผมที่ปลูกกับผมเดิม และต้องมาปลูกซ้ำเพื่อเพิ่มความหนาแน่นอีกรอบ แต่ในคนไข้บางรายที่ผมเดิมค่อนข้างบาง อาจใช้ความหนาแน่นที่น้อยกว่านี้ และแพทย์ต้องพิจารณาปริมาณผมด้านหลังอีกด้วย หากคนไข้ผมด้านหลังเหลือน้อย ก็อาจใช้ความหนาแน่นที่น้อยลงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

 

N : Nano-Graft

การตกแต่งกราฟ เป็นอีก 1 ขั้นตอนสำคัญในกระบวนการปลูกผมด้วยเทคนิค TRIPLE N

กราฟทุกตัวที่ได้มาจากด้านหลังจะถูกนำมาตัดแต่งเนื้อเยื่อส่วนเกินออก (Graft trimming) ทำให้กราฟตัวเล็กพอดี ส่งผลให้ขนาดแผลด้านหน้ามีขนาดเล็กและบอบช้ำน้อย และการที่กราฟมีขนาดเล็กพอเหมาะจะทำให้สามารถปลูกชิดกันได้มากขึ้นอีกด้วย

อีกเหตุผลสำคัญที่เราตกแต่งกราฟคือ เพื่อแยกกราฟต้นเดี่ยวออกมา (Graft splitting) ให้ได้จำนวน 1 hairตามที่ต้องการแล้วนำไปปลูกบริเวณไรผมด้านหน้า เพื่อเลียนแบบไรผมให้ดูธรรมชาติมากที่สุด ไม่เช่นนั้นการที่นำกราฟด้านหลังที่เป็นกอใหญ่ เช่น 2-4 hair มาปลูกบริเวณด้านหน้าเลย จะทำให้เกิดลักษณะกระจุกผมคล้ายวิก (Hair plug)  

และประโยชน์อีกข้อของการตกแต่งกราฟคือ ในกรณีคนไข้ที่มีผมด้านหลังไม่เพียงพอกับพื้นที่ปลูก การแยกกราฟจะช่วยเพิ่มจำนวนกราฟให้เพียงพอกับบริเวณที่ต้องการได้ 

N : Non-invasive

ขนาดหัวเจาะที่ใช้เจาะรากผมด้านหลัง เป็นขนาดเล็กพิเศษ 0.6-0.8 mm ทำให้แผลด้านหลังมีขนาดเล็ก บอบช้ำน้อย และฟื้นตัวไว โดยเฉลี่ยประมาณวันที่ 3 หลังปลูกผม แผลด้านหลังจะเริ่มปิด และหายสนิทที่ 1 สัปดาห์  ทำให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติในเวลาอันรวดเร็ว

N : Non-touched graft technique

ขั้นตอนการปลูกเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด หากมีการสัมผัสรากผมบ่อยจนเกินไปจะทำให้รากผมบอบช้ำและมีโอกาสตายได้ จะสังเกตได้จากทำไมบางที่ปลูกผมแล้วขึ้น บางที่ปลูกผมแล้วกราฟไม่รอด
ปกติอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกผม จะมี 2 แบบคือ อุปกรณ์คีบ Forcep และปากกา Implanter ซึ่งทั้ง 2 อุปกรณ์จะมีการสัมผัสรากผมโดยตรง

Forcep จะคีบบริเวณรากผมโดยตรงแล้วยัดเข้าไปในรูที่มีการวางไว้ ซึ่งทำให้รากผมบอบช้ำมากที่สุด และรูแผลค่อนข้างใหญ่ ใช้เวลาปลูกสั้น

 

Implanter จะมีการบรรจุรากผม โดยลากเข้ามาในช่องปากกา ซึ่งจะทำให้รากผมมีโอกาสบอบช้ำได้ แต่น้อยกว่าวิธีการใช้ Forcep ข้อเสียคือ Implanter ที่จะบรรจุรากผมนั้นต้องมีขนาดใหญ่กว่าตัวรากผม ทำให้แผลที่เกิดขึ้นจากการปลูก มีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดกราฟ

 

คลินิกเวชกรรมเกศา ใช้การปลูกแบบ “Non touch graft technique” ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ปลูก โดยไม่มีการสัมผัสตัวรากผมเลย และการปลูกจะมีเทคนิคการเปิดรูแผลให้มีขนาดเล็กเท่ากับขนาดรากผม ส่งผลให้ แผลเล็ก หายไว ฟื้นตัวเร็ว และที่สำคัญรากผมไม่บอบช้ำ อัตราการรอดจึงสูงสุด

 

ความแตกต่างของการ”ปลูกผม”ด้วยเทคนิค FUE และ TRIPLE N

ของคลินิกเวชกรรมเกศา

 

สำหรับการ “ปลูกผม” ด้วยเทคนิค Triple N มีรายละเอียดและโปรโมชัน ดังนี้

🌟TripleN เทคนิคเฉพาะของKesa🌟
“ปลูกแน่น เน้นผลลัพธ์ธรรมชาติ แผลเล็ก ฟื้นตัวไว”
✔️Natural-hairline
✔️Nano-graft
✔️Non-invasive
.
🩺ปรึกษาแพทย์ผ่าน VDO call ฟรี
💰จองมัดจำวันนี้ รับส่วนลดพิเศษ 10000 บาท
💰รับของแถมพิเศษ 8 รายการ
🩺ดูแลรับประกัน 1 ปี
 
ท่านสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง
 

Address อาคาร Oasis Pattanakarn 53 ชั้น 3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250