fbpx

ปลูก ผม ถาวร NNN เทคนิคเฉพาะที่เกศา

ปลูก ผม ถาวร เทคนิคNNNเฉพาะที่เกศา

     ปลูก ผม เทคนิค NNNคือ กระบวนการเจาะรากผมด้านหลังทีละกอเพื่อย้ายมาปลูกบริเวณที่ต้องการ (Follicular unit extraction) โดยมีรายละเอียดตั้งแต่กระบวนการออกแบบไรผม,ขั้นตอนการเจาะรากผมและขั้นตอนการ ปลูก ผม ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์โดดเด่นตาม KESA Style

     คลินิกเวชกรรมเกศา มีเทคนิคการปลูกผม 2 เทคนิค คือ FUE และ NNN  โดยแต่ละแบบมีจุดเด่นต่างกัน การปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินปัญหาของคนไข้จะทำให้ทราบว่าเหมาะกับการปลูกผมเทคนิคใด

 

ปลูก ผม

NNN  คือชื่อเทคนิคที่ทีมแพทย์เกศาคิดค้นขึ้นมาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ 3 ด้านดังนี้

N : Natural Hairline(แนวผมธรรมชาติ)

  • ออกแบบ Hairline อิงตามธรรมชาติ 

    ขั้นตอนการออกแบบ Hairline ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะทรงผมที่ออกแบบนี้จะอยู่กับคนไข้ไปตลอดชีวิต ดังนั้นการออกแบบทรงผมจึงต้องยึดหลักความเป็นธรรมชาติ เหมาะกับเพศ อายุ โครงหน้าของคนไข้ และระดับความรุนแรงของภาวะศีรษะล้าน

    การปลูกผมเทคนิค NNN ทีมแพทย์จะมีการออกแบบทรงผมเป็นลักษณะเส้นหยัก Irregular hair line เพื่อให้ผมที่งอกออกมาดูไม่ตรงจนเกินไป เพราะจะดูไม่ธรรมชาติ แพทย์จะมีการวัดอัตราส่วนของใบหน้า และประเมินว่าอายุระดับใดควรไว้ทรงผมแบบใด โดยรูปทรงของ hair line ในเพศชายและเพศหญิงจะมีความแตกต่างกัน และในคนที่มีระยะศีรษะล้านที่ต่างกัน แพทย์ก็จะออกแบบทรงผมที่แตกต่างกันอีกด้วย

ปลูก ผม

  • ทิศทางและเรียงลำดับกราฟเลียนแบบธรรมชาติ 

    การวางทิศทางของรากผมถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะหากวางทิศทางผิด เส้นผมที่งอกออกมาก็จะงอกออกมาผิดทิศ ทำให้ยากต่อการจัดทรงและมีผลต่อภาพลักษณ์อีกด้วย โดยการวางทิศทางรากผมต้องอิงไปกับหลักทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์และในเพศชายและเพศหญิงก็มีการวางทิศทางที่แตกต่างกัน    

    ปกติแล้วไรผมธรรมชาติของมนุษย์ แถวแรกจะเป็นผมเส้นเดี่ยวทั้งหมด และเมื่อลึกเข้ามาจะเป็นผมที่มีกอมากขึ้นคือ 2,3,4 ตามลำดับ ดังนั้นการปลูกผมก็ควรต้องเลียนแบบกฎดังกล่าวด้วย จึงจะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดูธรรมชาติที่สุด การที่นำกราฟด้านหลังที่เป็นกอใหญ่ เช่น 2-4 hair มาปลูกบริเวณด้านหน้าเลย จะทำให้เกิดลักษณะกระจุกผมคล้ายวิก (Hair plug) นั่นเอง

ปลูก ผมปลูก ผม

 

  • ใช้ความหนาแน่นสูงเทียบความหนาแน่นธรรมชาติ

    โดยปกติความหนาแน่นมาตรฐานการปลูกผมจะอยู่ที่ 40 กราฟ/ตร.ซม. เทคนิค NNN จะใช้ความหนาแน่นสูงสุด 60 กราฟ/ตร.ซม. ซึ่งเป็นความหนาแน่นที่สูงกว่ามาตรฐาน เหมาะกับคนไข้กลุ่มที่มีความหนาแน่นของผมเดิมค่อนข้างหนา ส่งผลให้ผมที่ปลูกมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับผมเดิม ปลูกออกมาแล้วผลลัพธ์ดูธรรมชาติ แยกไม่ออกว่าปลูกผมมา

    กรณีใช้ความหนาแน่นต่ำในคนที่ผมเดิมหนา จะทำให้เกิดพื้นที่ contrast ระหว่างผมที่ปลูกกับผมเดิม และต้องมาปลูกซ้ำเพื่อเพิ่มความหนาแน่นอีกรอบ แต่ในคนไข้บางรายที่ผมเดิมค่อนข้างบาง อาจใช้ความหนาแน่นที่น้อยกว่านี้ และแพทย์ต้องพิจารณาปริมาณผมด้านหลังอีกด้วย หากคนไข้ผมด้านหลังเหลือน้อย ก็อาจใช้ความหนาแน่นที่น้อยลงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

ปลูก ผม

N : Nano-Graft(ตกแต่งกราฟ)

    การตกแต่งกราฟ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในกระบวนการปลูกผมด้วยเทคนิค NNN กราฟทุกตัวที่ได้มาจากด้านหลังจะถูกนำมาตัดแต่งเนื้อเยื่อส่วนเกินออก (Graft trimming) ทำให้กราฟมีขนาดเล็กพอดี ส่งผลให้ขนาดแผลด้านหน้ามีขนาดเล็กและบอบช้ำน้อย และการที่กราฟมีขนาดเล็กพอเหมาะจะทำให้สามารถปลูกชิดกันได้มากขึ้นอีกด้วย

ปลูก ผม

    อีกเหตุผลสำคัญที่เราตกแต่งกราฟคือ เพื่อแยกกราฟต้นเดี่ยวออกมา (Graft splitting) ให้ได้จำนวน 1 hairตามที่ต้องการแล้วนำไปปลูกบริเวณไรผมด้านหน้า เพื่อเลียนแบบไรผมให้ดูธรรมชาติมากที่สุด ไม่เช่นนั้นการที่นำกราฟด้านหลังที่เป็นกอใหญ่ เช่น 2-4 hair มาปลูกบริเวณด้านหน้าเลย จะทำให้เกิดลักษณะกระจุกผมคล้ายวิก (Hair plug) 

    ประโยชน์อีกข้อของการตกแต่งกราฟคือ ในกรณีคนไข้ที่มีผมด้านหลังไม่เพียงพอกับพื้นที่ปลูก การแยกกราฟจะช่วยเพิ่มจำนวนกราฟให้เพียงพอกับบริเวณที่ต้องการได้ 

ปลูก ผม

N : Non-invasive (แผลเล็ก)

    ขนาดหัวเจาะที่ใช้เจาะรากผมด้านหลัง เป็นขนาดเล็กพิเศษเพียง 0.6-0.8 mm ทำให้แผลด้านหลังมีขนาดเล็ก บอบช้ำน้อย และฟื้นตัวไว โดยเฉลี่ยประมาณวันที่ 3 หลังปลูกผม แผลด้านหลังจะเริ่มปิด และหายสนิทที่ 1 สัปดาห์  ทำให้คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติในเวลาอันรวดเร็ว

 

ปลูก ผมNNN x HEALITE II

การดูแลหลังปลูกผมเทคนิค NNN ด้วยเลเซอร์กระตุ้นรากผม HEALITE II

  • แสงสีเหลือง  (Wound healing and Blood circulation)

คลื่นพลังงานแสงสีเหลือง ความยาวคลื่นแสง 830 nm และ 590 nm คุณสมบัติช่วยสมานแผล แผลหายเร็ว ฟื้นตัวไว เพิ่มเลือดไปเลี้ยงบริเวณกราฟทำให้เพิ่มอัตราการรอดของกราฟได้ 

  • แสงสีแดง (Hair Regrowth)

คลื่นพลังงานแสงสีแดง ความยาวคลื่นแสง 633 nm ซึ่งเป็นคลื่นที่จำเพาะต่อเซลล์รากผม กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดบริเวณรากผม ส่งผลให้ชะลอการหลุดร่วงและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมได้

Non-touched graft technique (ปลูกแบบไม่สัมผัสรากผม)

    ขั้นตอนการปลูกเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด หากมีการสัมผัสรากผมบ่อยและรุนแรงจนเกินไป จะทำให้รากผมบอบช้ำและมีโอกาสกราฟตายได้ จะสังเกตได้จากทำไมบางที่ปลูกผมแล้วขึ้น บางที่ปลูกผมแล้วกราฟไม่รอด

    ปกติอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกผม จะมี 2 แบบคือ อุปกรณ์คีบ Forcep และปากกา Implanter ซึ่งทั้ง 2 อุปกรณ์จะมีการสัมผัสรากผมโดยตรง

Forcep จะคีบบริเวณรากผมโดยตรงแล้วยัดเข้าไปในรูที่มีการวางไว้ ซึ่งทำให้รากผมบอบช้ำมากที่สุด และรูแผลค่อนข้างใหญ่ แต่ข้อดีคือใช้เวลาในการปลูกสั้น

ปลูก ผม

 

Implanter จะมีการบรรจุรากผมโดยลากกราฟเข้ามาผ่านช่องปากกา ซึ่งจะทำให้รากผมมีโอกาสบอบช้ำได้ แต่น้อยกว่าวิธีการใช้ Forcep ข้อจำกัดของ Implanter อีกข้อหนึ่งคือ ขนาด implanterที่จะใช้บรรจุรากผมนั้นต้องมีขนาดใหญ่กว่าตัวรากผม ทำให้แผลที่เกิดขึ้นจากการปลูกจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดกราฟนั่นเอง

ปลูก ผม

 

คลินิกเวชกรรมเกศา ใช้การปลูกแบบไม่สัมผัสรากผม “Non touch graft technique” ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ปลูก ระหว่างการปลูกจะไม่มีการสัมผัสตัวรากผมเลย และการปลูกจะมีเทคนิคการเปิดรูแผลให้มีขนาดเล็กเท่ากับขนาดรากผม ส่งผลให้ แผลเล็ก หายไว ฟื้นตัวเร็ว และที่สำคัญรากผมไม่บอบช้ำ อัตราการรอดของกราฟจึงสูงสุด

 

ความแตกต่างของการ”ปลูก ผม”ด้วยเทคนิค FUE และ NNN ของคลินิกเวชกรรมเกศา

ปลูก ผม

ปลูก ผม

ปลูก ผมการเตรียมตัวเข้ารับการปลูกผม

สามารถชมรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kesahair.com/review_category/male-hair-transplant/

หรือที่ https://www.facebook.com/kesahair

 

สำหรับการ “ปลูกผม” ด้วยเทคนิค NNN มีรายละเอียดและโปรโมชัน ดังนี้

🌟NNN เทคนิคเฉพาะของKesa🌟 

“ปลูกแน่น เน้นผลลัพธ์ธรรมชาติ แผลเล็ก ฟื้นตัวไว”

✔️Natural-hairline (แนวผมธรรมชาติ)

✔️Nano-graft(ตกแต่งกราฟ)

✔️Non-invasive(แผลเล็ก)

.

🩺ปรึกษาแพทย์ผ่าน VDO call ฟรี

💰จองมัดจำวันนี้ รับส่วนลดพิเศษ 10000 บาท

💰รับของแถมพิเศษ 8 รายการ

🩺ดูแลรับประกัน 1 ปี

.

ท่านสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจบริการสามารเข้าปรึกษาแพทย์ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด หรือ สามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท

Address อาคาร Oasis Pattanakarn 53 ชั้น 3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Verified by MonsterInsights