kesahair.com

ก่อนปลูกผมต้องตรวจค่าเลือด อะไรบ้าง ?

ก่อนปลูกผมคุณหมอจะตรวจ สุขภาพผม รากผม และหนังศีรษะ และยังต้องตรวจค่าเลือดก่อนปลูกผม  

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยจากภาวะแทรกซ้อนของการทำหัตถการ และความปลอดภัยของทีมแพทย์พยาบาลอีกด้วย 

error: Content is protected !!